અટલ પેન્શન યોજના (APY) ઉદ્દેશ્યો, પાત્રતા અને લાભો, અટલ પેન્શન યોજના Atal Pension Scheme (APY) Objectives, Eligibility & Benefits

Atal Pension Scheme (APY) Objectives, Eligibility & Benefits, Atal Pension Scheme (APY) was launched by the Narendra Modi government in 2015. The pension scheme is mainly focused on the unorganized sector and investors can get good money by investing a small amount. One has to start investing in a pension scheme between the ages of 18 and 40 to get at least a monthly return. Thereafter, he will receive monthly pension from Rs 1000 to Rs 5,000 per month.

અટલ પેન્શન યોજના (APY) ઉદ્દેશ્યો, પાત્રતા અને લાભો, અટલ પેન્શન યોજના (APY) નરેન્દ્ર મોદી સરકાર દ્વારા 2015 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. પેન્શન યોજના મુખ્યત્વે અસંગઠિત ક્ષેત્ર પર કેન્દ્રિત છે અને રોકાણકારો નાની રકમનું રોકાણ કરીને સારા પૈસા મેળવી શકે છે. ઓછામાં ઓછું માસિક વળતર મેળવવા માટે વ્યક્તિએ 18 થી 40 વર્ષની વય વચ્ચે પેન્શન સ્કીમમાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરવું પડશે. ત્યારપછી તેને 1000 રૂપિયાથી લઈને 5000 રૂપિયા સુધીનું માસિક પેન્શન મળશે.

However, the return depends on the age of the person and how much they start investing. Under this scheme, the person can pay in three ways – monthly, quarterly and half yearly. This means that after the age of 60, 2000 rupees will be earned every month. According to the NSDL website, you can increase your pension to Rs 24,000 by investing for 42 years. For that, a person has to open a savings account in a bank or post office.

The APY form is available online at all banks’ websites. Customers will have to download the form online to avail the scheme. After submitting the required information, the form has to be submitted to the nearest bank. The necessary papers will also be attached in the form.

You can exit APY after the age of 60. The total amount of pension will be paid to the individual with 100% annuity. If the subscriber dies for any reason, the pension amount will be paid to his or her spouse and if both die, the pension corpus will refund the amount to his nominee. Can’t get out of the plan 60 years ago. However, some situations, such as the death of a beneficiary or a serious illness, can be avoided.

APY applies to all citizens of India between 18-40 years. That is, anyone can take advantage of it. The base will be the primary KYC. Customers are asked to obtain a support and a mobile number to facilitate the management of the scheme.

Important Link

Click To Read Gujarati

Atal Pension Scheme Form Download

How To Download APY Account Statement

  • Steps To Be Followed For Downloading The Apy Account Statement –
  • Click On Home & Select “Atal Pension Yojana (Apy)”
  • Select “Apy E-pran/Transaction Statement View”
  • Enter Name + Bank A/C No. + Dob & Print Or Enter Pran* + Bank A/C Number & Print

How To Check APY Statement

  • Pran Is Available In The Apy Contribution Debit Narration In Your Account (Pran Begins With “5” & Is 12 Digit Number)

Leave a Comment